مبحث اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد

حجم فایل : 632.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 33
بنام خدا « علوم هفتم »
مبحث : اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد
ﻣﺎدهﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪﺗﻤﺎمﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽﮐﻪدراﻃﺮافﻣﺎوﺟﻮدداردوﯾﺎﻫﺮﭼﯿﺰيﮐﻪﺟﺮم وﺣﺠﻢداردﻣﺎدهﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺜﻞﮔﭻ،ﭼﻮب،ﻓﻠﺰ،ﺷﯿﺸﻪ،ﭼﺮم،اﻧﻮاعﺧﻮراﮐﯽﻫﺎو ...
ﻧﮑﺘﻪ : ﻫﺮروزﺑﺎﻣﻮادﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢﮐﻪﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻔﯽدرزﻧﺪﮔﯽروزاﻧﻪاﻋﻢازﮐﺸﺎورزي،داروﺳﺎزيﺻﻨﺎﯾﻊدﯾﮕﺮدارﻧﺪ . ﺑﻌﻀﯽازﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎيﺳﻨﮓﻣﺮﻣﺮ،ﻧﻔﺖﺧﺎموﻧﻤﮏﺧﻮراﮐﯽراﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
ﺳﻨﮓﻣﺮﻣﺮ : درﺳﺎﺧﺖﮐﻒوﻧﻤﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ،ﺑﻪﻋﻨﻮانﺳﻨﮓﻫﺎي زﯾﻨﺘﯽدراﻣﺎﮐﻦﻣﺬﻫﺒﯽ،درﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزي
ﻧﻔﺖﺧﺎم : ﺳﺎﺧﺖﻣﻮادﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﻣﺜﻞاﻧﻮاع داروﻫﺎ،ﻣﻮادﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻣﺜﻞﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎوﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺑﻪﻋﻨﻮانﺳﻮﺧﺖﺧﻮدروﻫﺎ نمکﺧﻮراﮐﯽ : اﺳﺘﻔﺎده درﺻﻨﺎﯾﻊﻏﺬاﯾﯽ، ذوبﮐﺮدنﯾﺦﺟﺎدهﻫﺎ، ﺗﻬﯿﻪﻣﺤﻠﻮلﻫﺎيﺳﺮم اﺗﻢﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪذرهﻫﺎي رﯾﺰﺳﺎزﻧﺪهيﻣﻮاداﺗﻢﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .
ﻧﮑﺘﻪ :
اﺗﻢﻫﺎاﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦذرهﻫﺎيﺳﺎزﻧﺪهيﻣﻮادﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﻧﻤﯽﺗﻮانﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎًﺑﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ي اﺗﻢﻫﺎﭘﺮداﺧﺖ؟
زﯾﺮااﺗﻢﻫﺎ آﻧﻘﺪر رﯾﺰﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪﺣﺘﯽﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎي ﻗﻮي ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ . داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻢﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢاﺗﻢﻫﺎ و اﺟﺰاي آنﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص آنﻫﺎ
ﻧﮑﺘﻪ :
اﺗﻢﻫﺎﮐﻨﺎرﻫﻢﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪوﻣﻮادراﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ . ﻫﺮﻣﺎده ازﯾﮏﯾﺎﭼﻨﺪﻧﻮع اﺗﻢﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﻪﻣﻮادﻣﻮﺟﻮددرﺟﻬﺎنﻫﺴﺘﯽﺗﻘﺮﯾﺒﺎًاز 90 ﻧﻮع اﺗﻢﯾﻌﻨﯽ 90 ﻋﻨﺼﺮﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ . ﻋﻨﺼﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع اﺗﻢ دارد . ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ از اﺗﻢ ﻫﺎي آﻫﻦ و ﻋﻨﺼﺮ ﮐﺮﺑﻦ از اﺗﻢ ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟
دو ﮔﺮوه ؛
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎ ﻓﻠﺰي وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
1. ﺳﻄﺢ ﺑﺮاق و درﺧﺸﺎﻧﯽ دارﻧﺪ . 2. از آب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﻧﺪ ( ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از آب اﺳﺖ . ) 3. رﺳﺎﻧﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق وﮔﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . 4. ﭼﮑﺶ ﺧﻮارﻧﺪ ( ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ورﻗﻪ ورﻗﻪ در آورد . ) 5. اﮐﺜﺮاً ﺟﺎﻣﺪﻧﺪ ( ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﯿﻮه ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ ) ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل از ﻓﻠﺰﻫﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
آﻫﻦ ، ﻃﻼ ، نقره ، ﻣﺲ ، ﺟﯿﻮه ، آﻟﻤﯿﻨﯿﻮم ، ﺳﺮب و .. . وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻓﻠﺰي رابنوﯾﺴﯿﺪ .
1. ﺳﻄﺢ ﮐﺪري دارﻧﺪ (ﺑﺮاق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ) 2. از آب ﺳﺒﮏ ﺗﺮﻧﺪ . ( ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از آب اﺳﺖ . ) 3. ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ ﯾﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ) ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺮﺑﻦ ﯾﺎ ذﻏﺎل ( 4. ﭼﮑﺶ ﺧﻮارﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ) ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ ( 5 ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎز ﯾﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ) ﺑﻪ ﺟﺰ برم که مایع است. چند مثال برای نافلزها بنویسید.
هیدروژن ، اکسیژن، نیتروژن، گوگرد ، کربن و ... مولکول چیست ؟
هنگامی که دو یا چند اتم با یکدیگر پیوند برقرار کنند مولکول را به وجود می آورند. چه تفاوتی بین ذرات سازنده عناصر فلزی و عناصر نافلزی وجود دارد؟
ذرات سازنده عناصر فلزی اتم ها هستند. به طور مثال عنصر فلزی مس از اتم های مس تشکیل شده است.
وﻟﯽ ذرات ﺳﺎزﻧﺪه ي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻓﻠﺰ ، ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﻨﺼﺮ اﮐﺴﯿﮋن از ﻣﻮﻟﮑﻮل اﮐﺴﯿﮋن (ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ 2 اﺗﻢ اﮐﺴﯿﮋن ) و ﻋﻨﺼﺮ ﮔﻮﮔﺮد از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻮﮔﺮد (ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ...